[wordpress_file_upload uploadpath=”%username%” uploadrole=”subscriber” createpath=”true” subfoldertree=”auto” dublicatespolicy=”maintain both” placements=”filename+selectbutton+uploadbutton/subfolders/userdata/message” uploadtitle=”Prześlij plik” selectbutton=”Wybierz plik” uploadbutton=”Prześlij plik” successmessage=”Plik %filename% został przesłany” warningmessage=”Plik %filename% został przesłany, ale pojawiły się błędy” errormessage=”Plik %filename% nie został przesłany” waitmessage=”Plik %filename% jest przesyłany” notify=”true” notifyrecipients=”krzysztof.mercik@biuro-net.eu, anna.jaskowiak@biuro-net.eu” notifysubject=”Nowy plik sprzedaży od użytkownika: %username% ” notifymessage=”Użytkownik %username% przysłał nowy plik sprzedaży.%n%%n%—————————————–%n%Wiadomość ze strony www.biuro-net.eu” attachfile=”true”]