Świadczymy usługi w zakresie:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

2. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • zapis w podatkowej książce przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
 • ewidencja wyposażenia
 • amortyzacja środków trwałych oraz ewidencja środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalenie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 • wpłaty lub przelewy na poszczególne podatki

3. Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji
 • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • imienne karty przychodów pracownika
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • ewidencje świadczeń socjalnych
 • ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych)
 • zeznania roczne pracowników
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

4. Inne:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie wniosków kredytowych